ކައުންސިލް ލޮގިން

ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކައުންސިލް އިދާރާއާ ގުޅުއްވުމަށް

ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ބ. އޭދަފުށި އުތުރު ޕްރޮވިންސް ދިވެހި ރާއްޖެ

6608300 960+

6608301 960+

7914849 960+

އޮފީސް ހުޅުވިފައި ހުންނަ ގަޑިތައް

އޮފީސް ހުޅުވިފައި ހުންނަ ގަޑިތައް

ފޮޓޯ ގެލެރީ

lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit