ކައުންސިލް ލޮގިން

އޭދަފުށީގައި ހުރި ސަރުކާރު އޮފީސް އަދި ކުންފުނިތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބާއްވާ އިންޓަރ އޮފީސް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ގުރު ނަގައިފިއެވެ. މިއަދު މެންދުރު ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި…
ބ. އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ މިސްކިތްތަކުގެ އިމާމުންނާއި ޚަޠީބުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން އޭދަފުށީގައި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލާ ގުޅިގެން މިއަދު…
ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލުންދޭ ރަންނާ އެވޯޑްގެ ޝަރަފުވެރި ކަމުގެ އެވޯޑާއި ހިތްވަރުދިނުމުގެ އެވޯޑް 15 ބޭފުޅަކަށް މިރޭ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދީފި އެވެ. ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ…
ތަފާތު އެކި ދާއިރާތަކުން ބ. އަތޮޅަށް ހިދުމަތް ކޮށްދީފައިވާ ފަރާތްތަކަށާއި އަތޮޅަށް އެކި ގޮތްގޮތުން ރީތި ނަން ހޯދައިދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅު ކައުންސިލުން…
ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް 2018 ވަނަ އަހަރު ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ އާމްދަނީ އާއި ދައުލަތުން ކައުންސިލަށް ދެއްވާފައިވާ ބަޖެޓު ހިމަނައިގެން ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 2018 ވަނަ…
ބ. އަތޮޅުކައުންސިލުން އޭދަފުށީގައި ހަދަމުންގެންދާ، އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ އަމަލީ އިމްތިހާން ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ޑްރައިވިންގ ޓްރެކްގައި އަތުރަންބޭނުންވާ ގައު އަމިއްލަ ތަކެތީގައި އަޅައި…
ތަފާތު އެކި ދާއިރާތަކުން ބ. އަތޮޅަށް ހިދުމަތް ކޮށްދީފައިވާ ފަރާތްތަކަށާއި އަތޮޅަށް އެކި ގޮތްގޮތުން ރީތި ނަން ހޯދައިދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅު ކައުންސިލުން…
މި ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްގައި އަތޮޅުގެ 13 ރަށު ކައުންސިލުން ފައިސާއާއި ބެހޭ މުވައްޒަފުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. ޑިސެމްބަރ 9ން 10 ގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މި…
ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ އިންޑިއަން ހައި ކޮމިޝަނަރު އަކިލޭޝް މިޝްރާއާ ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ރައީސް މަބްރޫކް ނަސީރު އަދި ނާއިބް ރައީސް އަޙްމަދު އަފްރާޙް ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.މި…
ދިވެހި ޕާސްޕޯޓަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޕާސްޕޯޓް އެޕްލިކޭޝަން ޕްރޮސެސިންގެ ޚިދްމަތް، އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ބެހޭ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންއާއި މިކައުންސިލާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި…
Page 1 of 6

ފޮޓޯ ގެލެރީ

lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit