ކައުންސިލް ލޮގިން

ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިން ރަންނާ އެވޯޑް ތައާރަފްކޮށް އެވޯޑް ދިނުމުގެ ހަފްލާ ކުލަގަދަގޮތެއްގައި ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. ހަފްލާ ބޭއވިގެން ދިޔައީ 18 އޮގަސްޓް 2016ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ…
ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބ.އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށުކައުންސިލްތަކަކަށް ކުރިއަށް އޮތް 5 އަހަރު ދުވަހަށް ތަރައްގީ އަދި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތުގެ ތަމްރީނު…
މި އޮޕަރޭޝަނަކީ ބ އަތޮޅުގައި އުޅޭ ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލަން އަތޮޅުކައުންސިލުން މިހާތަނަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތަކެއްގެ ސަބަބުން އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޓީމެއް މާލެގޮސް އިމިގްރޭޝަން…
ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއިން 28 ޖުލައި 2016ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "ރަންނާ އެވޯޑް" ހަފްލާ 18 އޮގަސްޓް 2016 އަށް ފަސްކުރައްވައިފިއެވެ. މި ތާރީޚު ބަދަލު ކުރަން…
އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން 1437ވަނަ އަހަރުގެ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަހާއި ގުޅުވައިގެން، ރަމަޟާން މަހުގެ ދުވަސްތައް އިހްޔާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް…
އެހެން އަހަރު ތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން 1437 ވަނައަހަރުގެ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހާއި ގުޅުވައިގެން އަތޮޅު ކައުންސިލް އިން ބާއްވާ ދީނީ ނަސޭޙަތް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް މިއަދު ފައްޓަވައިފިއެވެ.އަތޮޅު…
މި ބައްދަލުވުމަކީ މިދިޔަ އަހަރު ބ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިން އެމްބަސީ އޮފް ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް އޮފް އެމެރިކާގެ ސިވިލް މިލިޓަރީ ސަޕޯރޓް" ޓިމާއި އެކު ބޭއްވުނު…
ބ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އާއި ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް އިންސިޓިއުޓް އޮފް ސްޕޯރޓްސް އަދި އޭދަފުށި ބެޑްމިންޓަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމެޓީ…
"ޒިންމާދާރު ރައްޔިތެއް ބިނާކުރުން" މި ނަމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގެ ފަރާތުން ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން، މެއި މަހުގެ 25ން 26އަށް، އޭދަފުށީގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ވޯކްޝޮޕް…
"ޒިންމާދާރު ރައްޔިތެއް ބިނާކުރުން" މި ނަމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގެ ފަރާތުން ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ މި ވޯކްޝޮޕަކީ ބ އަތޮޅުގެ ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުންނާއި…
Page 2 of 5

ފޮޓޯ ގެލެރީ

lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit