ކައުންސިލް ލޮގިން

ރަށު ކައުންސިލްތަކުންނާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުންނާއި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުން މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރުމަށް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މާލީއްޔަތާބެހޭ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު D2/CIR/2016/9-13 އިން، ކަނޑައަޅާފައިވާ…
ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލު ބަށި މުބާރާތުގެ ފޯރިގަދަ ފައިނަލުގައި މިއަދު ހަވީރު އޭދަފުށީ ބަލިކޮށް، ގޮއިދޫން މުބާރާތުގެ ތަށި ދިފާއުކޮށްފި އެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި…
ބ. އޭދަފުށީގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އަތޮޅު ކައުންސިލު ބަށި މުބާރާތުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުތަކުން އޭދަފުއްޓާ ގޮއިދޫ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ. މުބާރާތުގެ މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު…
ބ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބ އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ވޭތިވިދިޔަ 2 އަހަރުވެސް ބޭއްވި ބަށި މުބާރާތުގެ މިއަހަރުގެ މުބާރާތް މިއަދު ހަވީރު ފަށައިފިއެވެ.…
ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލްއާއި ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އޮތޯރިޓީ ގުޅިގެނ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންކަމް ޖެނެރޭޝަން ނަމުގައި ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ބ.އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގެ ކައުންސިލްތަކަށް ބާއްވައިފިއެވެ.މި މަހުގެ 26 ން…
މުޅި އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޮޑު ޗުއްޓީއާއި ދިމާކޮށް ބ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވާ " ބ އަތޮޅު ކައުންސިލްބަށި މުބާރާތް "…
ބ އަތޮޅު ކައުންސިލް، ބ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް އަދި ޔޫ އެސް އެމްބަސީ ގުޅިގެން " ފަސްޓް ރެސްޕޯންސް " ގެ ނަމުގައި ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިގެން…
ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ ބ އަތޮޅު މުބާރާތް އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ބ އަތޮޅު ތައުލީމީމަރުކަޒުގެ ހޯލުގައި ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ…
ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިން ރަންނާ އެވޯޑް ތައާރަފްކޮށް އެވޯޑް ދިނުމުގެ ހަފްލާ ކުލަގަދަގޮތެއްގައި ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. ހަފްލާ ބޭއވިގެން ދިޔައީ 18 އޮގަސްޓް 2016ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ…
ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބ.އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށުކައުންސިލްތަކަކަށް ކުރިއަށް އޮތް 5 އަހަރު ދުވަހަށް ތަރައްގީ އަދި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތުގެ ތަމްރީނު…
Page 2 of 6

ފޮޓޯ ގެލެރީ

lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit