ކައުންސިލް ލޮގިން

ސިވިލް ސާރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓާއި ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އާއި ގުޅިގެން " ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ" ނަމުގައި ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގައިފިއެވެ. ތިން ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ހިންގުނު…
ބާރު ޖަމްއިއްޔާގެ ފަރާތުން އތޮޅު ކައުންސިލް އަދި ބައޮސްފިޔަރ ރިޒާވް އޮފީހާއި އެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ މި ދެ މުއައްސަސާއާއި…
މި ބައްދަލުވުމަކީ އެންވަޔަރމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ މުހައްމަދު ދީދީ ބ އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު އެހެން ފަހަރު ތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން މިނިސްޓަރގެ ދަތުރުފުޅާއި…
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލާ އާއިޝަތު ބިސާމް ބ އަތޮޅަށް ވަޑައިގެން ބއަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުން އޮތީ 07 ފެބްރުއަރީ 2016 ވީ…
ބ.އޭދަފުށި ކައުންސިލް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރިޟާ 3 ފެބްރުއަރީ2016 އިން ފެށިގެން 3 މަސްދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ސަސްޕެންޑް ކޮށް އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ލިބޭ މުސާރައާއި އިނާޔަތް…
މިނިވަން ފަންސާސް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތިންވަނަ ބުރުގައި ވާދަކުރުމަށް މިހާރު ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ގޮސްތިބި އޭދަފުށީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން މިރޭ ފަރިއްކޮޅެއް ދެއްވައިފި އެވެ.…
އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބަށި މުބާރާތުގެ ގުރުއަތުލުން މިއަދު ބާއްވައިފި އެވެ. ގުރުއަތުލުން ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ މިކަމަށްޓަކައި ބޭއްވުނު ހާއްސަ ބައްދަލުވުމެއްގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްއިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ…
ޔޫ.އެސް.އެމްބަސީގެ ފަރާތުން ކުރިއަށްގެންދާ ޔޫ.އެސް.އެއިޑް ހިލޭ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ބ.އަތޮޅުގެ 02 ރަށަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފިއެވެ. މިގޮތުން އެހީތެރިކަން ފޮރުކޮށްދީފައިވަނީ ބ.ދޮންފަން ސްކޫލަށާއި ބ.ހިތާދޫ…
މިނިވަން ފަންސާސްހުގެ ހަރަކާތް ތަކުގެ ތެރެއިން މުޅި ރާއްޖޭގައި އަތޮޅު ތަކަށް ބަހާލައިގެން ބާއްވަމުން ގެންދާ "ފުނަ" ހަރަކާތް ބ.އަތޮޅުގައި އޮކްޓޯބަރ 23،24 ގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ…
ބ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބ. ކިހާދޫ އަދި ކަމަދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި ،މިބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަށް ކުރިޔަށް ދާގޮތް ބައްލަވައި ،ހިދުމަތް ދިނުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކާ…
Page 3 of 5

ފޮޓޯ ގެލެރީ

lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit