ކައުންސިލް ލޮގިން

ބ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އާއި ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް އިންސިޓިއުޓް އޮފް ސްޕޯރޓްސް އަދި އޭދަފުށި ބެޑްމިންޓަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމެޓީ…
"ޒިންމާދާރު ރައްޔިތެއް ބިނާކުރުން" މި ނަމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގެ ފަރާތުން ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން، މެއި މަހުގެ 25ން 26އަށް، އޭދަފުށީގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ވޯކްޝޮޕް…
"ޒިންމާދާރު ރައްޔިތެއް ބިނާކުރުން" މި ނަމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގެ ފަރާތުން ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ މި ވޯކްޝޮޕަކީ ބ އަތޮޅުގެ ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުންނާއި…
ތަފާތު އެކި ދާއިރާތަކުން ބ. އަތޮޅަށް ހިދުމަތް ކޮށްދީފައިވާ ފަރާތްތަކަށާއި އަތޮޅަށް އެކި ގޮތްގޮތުން ރީތި ނަން ހޯދައިދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅު ކައުންސިލުން…
ބ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އާއި ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް އިންސިޓިއުޓް އޮފް ސްޕޯރޓްސް އަދި އޭދަފުށި ބެޑްމިންޓަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމެޓީ…
ތަފާތު ދާއިރާތަކުން ބ.އަތޮޅަށް ދިގުމުއްދަތަކަށް، ފާހަގަކުރެވޭފަދަ ޝަރަފްވެރި ޚިދުމަތްތައް ކޮށްދީފައިވާ ފަރާތްތަކާއި، މިނޫންވެސް އަތޮޅަށް އަގުހުރި، ފާހަގަކޮށްލެވޭފަދަ ޚިދުމަތްތައް ތަފާތު އެކި ދާއިރާތަކުން ކޮށްދީފައިވާ ފަރާތްތަކާއި، 2014…
ބ އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިޔުޓް އާއި ގުޅިގެން އަތޮޅުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންފޮސްފިއެވެ.…
ޤައުމީ އެންޓި ކަރަޕްޝަން ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އެންޓި ކަރަޕްޝަން ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ނަޒާހަތްތެރި ކަމުގެ ވައުދުގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އޭދަފުށީގައި މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ.މި…
ސިވިލް ސާރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓާއި ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އާއި ގުޅިގެން " ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ" ނަމުގައި ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގައިފިއެވެ. ތިން ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ހިންގުނު…
ބާރު ޖަމްއިއްޔާގެ ފަރާތުން އތޮޅު ކައުންސިލް އަދި ބައޮސްފިޔަރ ރިޒާވް އޮފީހާއި އެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ މި ދެ މުއައްސަސާއާއި…
Page 3 of 6

ފޮޓޯ ގެލެރީ

lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit