ކައުންސިލް ލޮގިން

ބަހުރައިންގެ ޕޮލިސް އެކަޑަމީގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އަތޮޅަކަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވާ މުސްޙަފް އަދި އިނގިރޭސި ތަރުޖަމާ ބ.އަތޮޅުގެ މިސްކިތްތަކަށް ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ.އޭދަފުށީ ޕޮލިސްޓޭޝަންގައި މިއަދު އޮތް ރަސްމިއްޔާތުގައި މި…
ނ،ރ،ބ،ޅ އަށް ހުޅުވާލައިގެން ބ އަތޮޅު އޭދަފުށީގައި ބޭއްވުނު ރެފްރީން ތަމްރީންކުރުމުގެ ކޯސް ނިމި ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. ބޭސިކް ރެފްރީ ކޯސް ނިންމި ރެފްރީންނަށް ސެޓްފިކެޓް…
ދަރަވަންދޫ ފިޔުލް ސާވިސްގެ ނަމުގައި ތެޔޮއަޅާ ސްޓޭޝަންއެއް ހުޅުވައި ޚިދުމަތް ދޭންފަށައިފިއެވެ. މި ސްޓޭޝަން އަކީ ނ،ރ،ބ،ޅ ގައި ހުޅުވުނު ފުރަތަމަ ތެޔޮއަޅާ ސްޓޭޝަން އެވެ. ދަރަވަންދޫ…
މި އަހަރުގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބ އަތޮޅު ކައުންސިލް އާއި ބައޮސްފިއަރ ރިޒާވް އޮފީހާއި ގުޅިގެން ބ އަތޮޅުގައި ހަރަކާތްތަކެއް ވަނީ ހިންގައިފައެވެ.މިއަހަރުގެ ތިމާވެށީގެ…
އެފްއޭއެމްއާ ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލް ގުޅިގެން ބޭސިކް ފުޓްބޯލް ރެފްރީން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ކޯހެއް ފަށައިފި އެވެ. އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް 2015 ފެށުމުގެ ކުރިން އެފް…
ބ. އޭދަފުށީ އުތުރު ފަރާތު ބަނދަރުމަތީގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ޕެޓްރޯލް ފީފާތަކަކާއި ގޭސް ފުޅިތަކެއްގައި ވަރަށް ގަދައަށް އަލިފާން ރޯވެ، ނުރައްކާތެރި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް…
ބ އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން ބާއްވާ ޤުރްއާން މުބާރާތް " ބ އަތޮޅު ޤުރްއާން މުބާރާތް " ގެ ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން އެއްވަނަ…
ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ އަތޮޅު ގުރުއާން މުބާރާތް މިރޭ އޭދަފުށީގައި ފަށައިފި އެވެ.އޭދަފުށީ މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލުގައި ފެށިގެން ދިޔަ މި ގުރުއާން މުބާރާތް އިފުތިތާހު…
ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ ބ އަތޮޅު މުބާރާތް އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ އޭދަފުށީގައި މަލްޓިޕާޕާސް ހޯލުގައި ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ…
ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ބ. އޭދަފުށީގައި އެޅި ފުޓްސަލް ދަނޑު މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު ފެށިގެންދިޔައީ ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަރަކާތުންނެވެ.…
Page 4 of 5

ފޮޓޯ ގެލެރީ

lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit