ކައުންސިލް ލޮގިން

ޔޫ.އެސް.އެމްބަސީގެ ފަރާތުން ކުރިއަށްގެންދާ ޔޫ.އެސް.އެއިޑް ހިލޭ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ބ.އަތޮޅުގެ 02 ރަށަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފިއެވެ. މިގޮތުން އެހީތެރިކަން ފޮރުކޮށްދީފައިވަނީ ބ.ދޮންފަން ސްކޫލަށާއި ބ.ހިތާދޫ…
މިނިވަން ފަންސާސްހުގެ ހަރަކާތް ތަކުގެ ތެރެއިން މުޅި ރާއްޖޭގައި އަތޮޅު ތަކަށް ބަހާލައިގެން ބާއްވަމުން ގެންދާ "ފުނަ" ހަރަކާތް ބ.އަތޮޅުގައި އޮކްޓޯބަރ 23،24 ގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ…
ބ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބ. ކިހާދޫ އަދި ކަމަދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި ،މިބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަށް ކުރިޔަށް ދާގޮތް ބައްލަވައި ،ހިދުމަތް ދިނުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކާ…
ބ.އަތޮޅަކީ ކުށުގެ ވެހިން ރައްކާވެ ތިބި، ޖިނާއީ މައްސަލަތައް މަދު އަދި ގާނޫނަށް އަމަލު ކުރާ ބަޔަކު ތިބި އަތޮޅަކަށް ހެދުމުގެ މަގްސަދުގައި ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް…
ޔޫ.އެސް.އެމްބަސީ ގެ ފަރާތުން، ޑެންގީއާއި ގުޅޭގޮތުން އާއްމުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް 22 އޯގަސްޓް 2015ވީ ހޮނިހިރު ބ.ތުޅާދޫގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދެވުނީ ޔޫ.އެސް.އެމްބަސީ…
ބ.އަތޮޅުގައި މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިޔު (މީރާ)ގެ އޮފީހެއް ހުޅުވައި ހިދުމަތް އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރ މަހު ފެށުމަށް ގިނަ ތައްޔާރީތަކެއް ވަމުން އަންނަ ކަމުގައި މީރާއިން ބުނެފިއެވެ. މިގޮތުން…
ބޮޑު ޗުއްޓީއާއި ދިމާކޮށް ބ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބާއްވަމުންދާ " ބ އަތޮޅު ކައުންސިލް ބަށި މުބާރާތް " މިއަހަރު ނޮވެމްބަރު މަހުގެ…
ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން މިހިގާ ރަމަޟާންމަހާއި ގުޅުވައިގެން ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފިއެވެ.ރަމަޟާން މަހުގެ ދުވަސްތައް އިހްޔާ ކުރުމުގެ ގޮތުން މިދިޔަ…
ބަހުރައިންގެ ޕޮލިސް އެކަޑަމީގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އަތޮޅަކަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވާ މުސްޙަފް އަދި އިނގިރޭސި ތަރުޖަމާ ބ.އަތޮޅުގެ މިސްކިތްތަކަށް ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ.އޭދަފުށީ ޕޮލިސްޓޭޝަންގައި މިއަދު އޮތް ރަސްމިއްޔާތުގައި މި…
ނ،ރ،ބ،ޅ އަށް ހުޅުވާލައިގެން ބ އަތޮޅު އޭދަފުށީގައި ބޭއްވުނު ރެފްރީން ތަމްރީންކުރުމުގެ ކޯސް ނިމި ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. ބޭސިކް ރެފްރީ ކޯސް ނިންމި ރެފްރީންނަށް ސެޓްފިކެޓް…
Page 4 of 6

ފޮޓޯ ގެލެރީ

lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit