ކައުންސިލް ލޮގިން

ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ އަތޮޅު ގުރުއާން މުބާރާތް މިރޭ އޭދަފުށީގައި ފަށައިފި އެވެ.އޭދަފުށީ މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލުގައި ފެށިގެން ދިޔަ މި ގުރުއާން މުބާރާތް އިފުތިތާހު…
ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ ބ އަތޮޅު މުބާރާތް އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ އޭދަފުށީގައި މަލްޓިޕާޕާސް ހޯލުގައި ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ…
ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ބ. އޭދަފުށީގައި އެޅި ފުޓްސަލް ދަނޑު މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު ފެށިގެންދިޔައީ ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަރަކާތުންނެވެ.…
އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނޭ ހޭޅިފަށް ނެތް ރަށްރަށުގައި ގަސްއިންދުމުގެ ހަރަކާތާއި ގުޅޭ ގޮތުން އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ބައެއް މެމްބަރުން ދަރަވަންދޫ…
2015 ވަނަ އަހަރަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ފާސްކުރައްވާފައިވާ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ހިމެނޭ މިއަތޮޅު ރަށްތަކުގައި ހޭޅިފަށް ނެތް ރަށްރަށުގެ EPZ ގައި ގަސްއިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފެއްޓުމާއި…
މި އަދު ހެނދުނު ދޮންފަނުގެ ޕްރީ ސްކޫލް ހެދުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބިމުގައި ކުރިއަށް ދިޔަ މި ރަސްމިއްޔާތު ފެށިގެންދިޔައީ ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަރަކާތުންނެވެ. ޤުރުޢާން ކިޔަވާ ވިދާޅުވީ…
ދޮންފަނު ކައުންސިލުގެ އެދިވަޑައިގަތުމުގެ މަތީން އެ ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބ އަތޮޅުގެ ކައުންސިލުގެ މެމްބަރުން ދޮންފަނު ކައުންސިލުގެ މެމްބަރުންނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާއި…
ބ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ އިސްވެރިންނާއި އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ މެމްބަރުންގެ މި ބައްދަލުވުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ބ އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން 2015 ވަނަ އަހަރަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ތަރައްޤީގެ…
މި އަދު މެންދުރުފަހު 14:00 އަތޮޅުކައުންސިލުގެ ފަރާތުން އޭދަފުށީ ކައުންސިލުގެ މެމްބަރުންނާއި އެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި…
މި ބައްދަލުވިމުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް މަސައްކަތުގެ ހަލުވި އިތުރުކޮށް، 2015 ވަނައަހަރުގެ ބ އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައިވާ ކަންތަކާއި މެދު ރަށްތަކުގެ…
Page 5 of 6

ފޮޓޯ ގެލެރީ

lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit