ކައުންސިލް ލޮގިން

މި އަދު މެންދުރުފަހު 14:00 އަތޮޅުކައުންސިލުގެ ފަރާތުން އޭދަފުށީ ކައުންސިލުގެ މެމްބަރުންނާއި އެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި…
މި ބައްދަލުވިމުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް މަސައްކަތުގެ ހަލުވި އިތުރުކޮށް، 2015 ވަނައަހަރުގެ ބ އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައިވާ ކަންތަކާއި މެދު ރަށްތަކުގެ…
2014 ވަނަ އަހަރު ބ އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވުނު " ބ އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ 01 ވަނަ ބަށި މުބާރާތް 2014" ކާމިޔާބު ކަމާއި އެކު ނިންމާލެވުމުގެ…
މި ބައްދަލުވުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުންނާއި، 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ހިމެނިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ…
އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން، އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން 2015 ފެބްރުއަރީ 01 ން 03 އަށް އޭދަފުށީގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޓްރެއިނިންގ ސެޝަން ދަތުރުގައި އިންފޮމޭޝަން…
ބ އަތޮޅު އެޓޯލް ކޮމާންޑަރެއްގެ ގޮތުގައި 2015 ފެބުރުއަރީ 01 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޕޮލިސްޓޭޝަނާއި ހަވާލުވި އިންސްޕެކްޓަރ އިބުރާހީމް ވަހީދު އަތޮޅުކައުންސިލުގެ މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި…
އަތޮޅުތަކުގައި މައްސަލަތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތް ބައްލަވާލެއްވުމަށް ނ. ރ. އަދި ބ. އަތޮޅަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރު ފުޅުގައި މިއަދު ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި އޭދަފުށީ…
މިއަދު ހެނދުނު ބ އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގަ ކުރިޔަށް ދިޔަ މި ޖަލްސާގައި އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ 3 މެމްބަރުންނާއި އެކު ކައުންސިލުގެ ނައިބްރައީސް ،…
 ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބ އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ އިދާރާގައި ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބައްވައިފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު 5:50 ގައި ފެށުނު…
ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި " އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބަށި މުބާރާތް 2014 " ޗެންޕިއަންކަން އޭދަފުށީ ބަށި ޓީމް ހޯދައިފިއެވެ. ދެ ގްރޫޕަކަށް ބަހާލެވިގެން މި…
Page 5 of 5

ފޮޓޯ ގެލެރީ

lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit