ކައުންސިލް ލޮގިން

މުވައްޒަފުން

 Fathimath-Nasra ފާތިމަތު ނަސްރާ

ފާތިމަތު ނަޞްރާ

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

އަމަން / ބ. އޭދަފުށި

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 unknown މޫސާ ފާއިޒް

މޫސާ ފާއިޒް

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

އުތުރުގެ / ބ. އޭދަފުށި

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ، ރިސާޗް & މޮނިޓަރިން ޔުނިޓް

 

 ikraamމުޙައްމަދު އިކްރާމް 

މުޙައްމަދު އިކްރާމް

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

ނޫރާނީމާގެ / ބ. އޭދަފުށި

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

އެޑްމިން، އެޗް އާރު & އިންފޮމޭޝަން ޔުނިޓް

 Shimhaadh ޙުސައިން ޝިމްހާދު

ޙުސައިން ޝިމްހާދު

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

ލީބިޔާ / ބ. އޭދަފުށި

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ & އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް

 Fazuna ފަޒްނާ އިދުރީސް

ފަޒްނާ އިދުރީސް

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

ތަރާނާ / ބ. އޭދަފުށި

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ބަޖެޓް & ފައިނޭންސް ޔުނިޓް

 Ghassam ޣައްސާމް މުޙައްމަދު

ޣައްސާމް މުޙައްމަދު

އ. ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން

މަންޒަރުގެ / ގދ. މަޑަވެލި

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

އެޑްމިން، އެޗް އާރު & އިންފޮމޭޝަން ޔުނިޓް

 humaid ޙުމައިދު މުޙައްމަދު ވަޙީދު

ހުމައިދު މުހައްމަދު ވަޙީދު

ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ

ހުސްނޫގެ / ބ. އޭދަފުށި

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ، ރިސާޗް & މޮނިޓަރިން ޔުނިޓް

 unknown ހުސައިން މިބުސާމް

ހުސައިން މިބްސާމް

އ. ރިސާޗް އޮފިސަރ

ފުއްޓަރު / ބ. އޭދަފުށި

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ، ރިސާޗް & މޮނިޓަރިން ޔުނިޓް

 mary މަރިޔަމް ރަޝީދާ

މަރިޔަމް ރަޝީދާ

އ. ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

 ހަލީމާ މަންޒިލް / ބ. އޭދަފުށި

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ & އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް

 meezaމީޒާ ޢަބްދުލް އަޒީޒް 

މީޒާ އަބްދުލް އަޒީޒް

 ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ

އަޒުމް / ބ. އޭދަފުށި

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ & އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް

 mohamed latheef މުޙައްމަދު ލަތީފް

މުޙައްމަދު ލަތީފް

އ. ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ

ދޭލިޔާގެ / ބ. އޭދަފުށި

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ & އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް

 profileފާތިމަތު އަބޫބަކުރު 

ފާތިމަތު އަބޫބަކުރު

އ. އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރ

 ފުރަނަ / ބ. އޭދަފުށި

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ & އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓް

 

 

 profile ބަޝީރާ ޙުސައިން

ބަޝީރާ އަބްދުލް ލަތީފް

އ. ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

 ދުއްްލިސާގެ / ބ. އޭދަފުށި

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ބަޖެޓް & ފައިނޭންސް ޔުނިޓް

 unknownސަމްޢޫން މުޙައްމަދު 

ސަމްޢޫން މުޙައްމަދު

އ. އެކައުންޓް އޮފިސަރ

ޓިކާނާ / ބ. އޭދަފުށި

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ބަޖެޓް & ފައިނޭންސް ޔުނިޓް

 unknownޢަބްދުލް މަޖީދު ހަސަން 

ޢަބްދުލް މަޖީދު ޙަސަން

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ބަނަފްސާގެ / ބ. އޭދަފުށި

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

އެޑްމިން، އެޗް އާރު & އިންފޮމޭޝަން ޔުނިޓް

 profileފަރުޒާނާ އަޙްމަދު ރަޝީދު

ފަރުޒާނާ އަޙްމަދު ރަޝީދު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

އުފާ / ބ. އޭދަފުށި

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

އެޑްމިން، އެޗް އާރު & އިންފޮމޭޝަން ޔުނިޓް

 unknown އަޙްމަދު ޙަސަން

އަޙްމަދު ޙަސަން

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

އަނޯނާގެ / ބ. އޭދަފުށި

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

އެޑްމިން، އެޗް އާރު & އިންފޮމޭޝަން ޔުނިޓް

 fazeenaފަޒީނާ އިދްރީސް

ފަޒީނާ އިދްރީސް

އ. އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ތަރާނާ / ބ. އޭދަފުށި

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

އެޑްމިން، އެޗް އާރު & އިންފޮމޭޝަން ޔުނިޓް

 unknownއިބްރާހީމް ޙުސައިން

އިބްރާހީމް ޙުސައިން

އ. މެއިންޓެނެންސް އޮފިސަރ

ހިރުދުގަސްދޮށުގެ / ބ. އޭދަފުށި

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

އެޑްމިން، އެޗް އާރު & އިންފޮމޭޝަން ޔުނިޓް

 unknownއިބްރާހީމް ހަމްދީ

އިބްރާހީމް ހަމްދީ

ޑްރައިވަރ

ފެހިމަލަ / ރ. ރަސްމާދޫ

އެޑްމިން، އެޗް އާރު & އިންފޮމޭޝަން ޔުނިޓް

 navaalނަވާލް އަބޫބަކުރު

ނަވާލް އަބޫބަކުރު

ޑްރައިވަރ

އަންނާރުމާގެ / ބ. އޭދަފުށި

އެޑްމިން، އެޗް އާރު & އިންފޮމޭޝަން ޔުނިޓް

 Jailamއިސްމާއީލް ޖައިލަމް

އިސްމާއީލް ޖައިލަމް

ޑްރައިވަރ

ފަތިސް/ ބ. އޭދަފުށި

އެޑްމިން، އެޗް އާރު & އިންފޮމޭޝަން ޔުނިޓް

 unknownއަޙްމަދު ފަޔާޒް

އަޙްމަދު ފަޔާޒް

ޑްރައިވަރ

ލިލީޕާކް/ ބ. އޭދަފުށި

އެޑްމިން، އެޗް އާރު & އިންފޮމޭޝަން ޔުނިޓް

 unknownޢަބްދުލް ޣަފޫރު އަޙްމަދު

ޢަބްދުލް ޣަފޫރު އަޙްމަދު

ފަޅުވެރި

ލަންސިމޫގެ / ބ. އޭދަފުށި

އެޑްމިން، އެޗް އާރު & އިންފޮމޭޝަން ޔުނިޓް

 unknownޙަސަން ރަފީޢު

ޙަސަން ރަފީޢު

ފަޅުވެރި

ގަނދަކޯޅިމާގެ / ބ. އޭދަފުށި

އެޑްމިން، އެޗް އާރު & އިންފޮމޭޝަން ޔުނިޓް

 Iqbalއިޤްބާލް ޢަލީ

އިޤްބާލް ޢަލީ

ފަޅުވެރި

ކުރިކީލަގެ / ބ. އޭދަފުށި

އެޑްމިން، އެޗް އާރު & އިންފޮމޭޝަން ޔުނިޓް

 profileނަޒީރާ ޢަލީ

ނަޒީރާ ޢަލީ 

މަސައްކަތު

ފޮނިމާގެ / ބ. އޭދަފުށި

އެޑްމިން، އެޗް އާރު & އިންފޮމޭޝަން ޔުނިޓް

 unknownމޫސާ މުޙައްމަދު

މޫސާ މުޙައްމަދު

މަސައްކަތު

ވައިމަތީގެ / ބ. އޭދަފުށި

އެޑްމިން، އެޗް އާރު & އިންފޮމޭޝަން ޔުނިޓް

 

 unknownޚާލިދު ޢަލީ

ޚާލިދު ޢަލީ

މަސައްކަތު

ރަންއަލި / ބ. އޭދަފުށި

އެޑްމިން، އެޗް އާރު & އިންފޮމޭޝަން ޔުނިޓް

 unknownޢަބްދުﷲ ނަޢީމް

ޢަބްދުﷲ ނަޢީމް

މަސައްކަތު

ރަންދޯދި / ބ. އޭދަފުށި

އެޑްމިން، އެޗް އާރު & އިންފޮމޭޝަން ޔުނިޓް

 profileޖަވާޒާ ޙުސައިން

ޖަވާޒާ ޙުސައިން

މަސައްކަތު

ވައިމަތީގެ/ ބ. އޭދަފުށި

އެޑްމިން، އެޗް އާރު & އިންފޮމޭޝަން ޔުނިޓް

 

 

ކިޔާފައިވަނީ: 2584 ފަހަރު އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓް ކޮށްފައިވަނީ : ބުރާސްފަތި, 19 އޮކްޓޯބަރ 2017 10:02

ފޮޓޯ ގެލެރީ

lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit