ކައުންސިލް ލޮގިން

10 އޯގަސްޓް

ތަރައްގީ އާއި ފައިނޭންޝިއަލް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭއްވި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފި

ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބ.އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށުކައުންސިލްތަކަކަށް ކުރިއަށް އޮތް 5 އަހަރު ދުވަހަށް ތަރައްގީ އަދި ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދެވުނީ އޮގަސްޓް 7ކުން 9 އޮގަސްޓް 2016 ގެ ނިޔަލަށް ބ.އޭދަފުށީގައެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގައި ކިޔަވައިދެއްވީ ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން އެލް.ޖީ.އޭގެ ދެބޭފުޅުންނެވެ. މި ޕްރޮގްރާމަކީ ކޮންމެ ރަށު ކައުންސިލަކުންވެސް ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލާއެކީ ރަށުގެ ތަރައްގީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަމަކީ ކޮބައިތޯ ބަލާ އެކަންކަމަށް ތިއާޔަތްކޮށް ކޮންމެ 5 އަހަރުން އެއް އަހަރު ހަދަންޖެހޭ ތަރައްގީގެ ޕްލޭނާއި ފައިނޭންޝަލް ޕްލާން ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މުހިންމު ކަމާއި ތައްޔާރު ގޮތާއި ޕްލޭނެއް ނެތި ރަށް ތަރައްގީ ކުރުމަށް އަދި ތައްޔާރުކުރުމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި މިކަމުގައި ރައްޔިތުންނާއި ރަށުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ހިޔާލު ހޯދުމުގެ މުހިންމު ކަމާއި ހިޔާލު ހޯދާނެ ގޮތްތައް އަދި މިކަންކަމުގައި ކައުންސިލްގެ ރޯލަކީ ކޮބައިކަން ބުނެދިނުމެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގައި މުޅިއެކު .... ބައިވެރިން ވަނީ ތަމްރީނު ވެފައެވެ. މިގޮތުން 3 ދުވަހަށް ދެމިގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމްގައި ހުރިހާ ރަށު ކައުންސިލް ތަކަކުންވެސް އެކައުންސިލެއްގެ ރައީސުންނާއި ޒިންމާދާރު ވެރިން ބައިވެރިވެލެއްވުމަށް އެދިފައިވެއެވެ.

މިލިޔުމަށް ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

* ޖަހާފަިއވާ ހުރިހާ ގޮޅިއެއް ފުރިހަމަ ކުރައްވާ

ފޮޓޯ ގެލެރީ

lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit