ކައުންސިލް ލޮގިން

ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއިން 28 ޖުލައި 2016ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "ރަންނާ އެވޯޑް" ހަފްލާ 18 އޮގަސްޓް 2016 އަށް ފަސްކުރައްވައިފިއެވެ. މި ތާރީޚު ބަދަލު ކުރަން…
އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން 1437ވަނަ އަހަރުގެ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަހާއި ގުޅުވައިގެން، ރަމަޟާން މަހުގެ ދުވަސްތައް އިހްޔާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް…
އެހެން އަހަރު ތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން 1437 ވަނައަހަރުގެ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހާއި ގުޅުވައިގެން އަތޮޅު ކައުންސިލް އިން ބާއްވާ ދީނީ ނަސޭޙަތް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް މިއަދު ފައްޓަވައިފިއެވެ.އަތޮޅު…
މި ބައްދަލުވުމަކީ މިދިޔަ އަހަރު ބ އަތޮޅު ކައުންސިލް އިން އެމްބަސީ އޮފް ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް އޮފް އެމެރިކާގެ ސިވިލް މިލިޓަރީ ސަޕޯރޓް" ޓިމާއި އެކު ބޭއްވުނު…
ބ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އާއި ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް އިންސިޓިއުޓް އޮފް ސްޕޯރޓްސް އަދި އޭދަފުށި ބެޑްމިންޓަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމެޓީ…
"ޒިންމާދާރު ރައްޔިތެއް ބިނާކުރުން" މި ނަމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގެ ފަރާތުން ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން، މެއި މަހުގެ 25ން 26އަށް، އޭދަފުށީގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ވޯކްޝޮޕް…
"ޒިންމާދާރު ރައްޔިތެއް ބިނާކުރުން" މި ނަމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގެ ފަރާތުން ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ މި ވޯކްޝޮޕަކީ ބ އަތޮޅުގެ ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުންނާއި…
ތަފާތު އެކި ދާއިރާތަކުން ބ. އަތޮޅަށް ހިދުމަތް ކޮށްދީފައިވާ ފަރާތްތަކަށާއި އަތޮޅަށް އެކި ގޮތްގޮތުން ރީތި ނަން ހޯދައިދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅު ކައުންސިލުން…
ބ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އާއި ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް އިންސިޓިއުޓް އޮފް ސްޕޯރޓްސް އަދި އޭދަފުށި ބެޑްމިންޓަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމެޓީ…
ތަފާތު ދާއިރާތަކުން ބ.އަތޮޅަށް ދިގުމުއްދަތަކަށް، ފާހަގަކުރެވޭފަދަ ޝަރަފްވެރި ޚިދުމަތްތައް ކޮށްދީފައިވާ ފަރާތްތަކާއި، މިނޫންވެސް އަތޮޅަށް އަގުހުރި، ފާހަގަކޮށްލެވޭފަދަ ޚިދުމަތްތައް ތަފާތު އެކި ދާއިރާތަކުން ކޮށްދީފައިވާ ފަރާތްތަކާއި، 2014…
Page 3 of 6

ފޮޓޯ ގެލެރީ

lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit