ކައުންސިލް ލޮގިން

ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

 • އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ލައިސަންސް ނަގަން ހަދަން ޖެހޭ އަމަލީ އިމްތިހާން ހެދުމަށް ތައްޔާރު ކުރެވުނު ލައިސަންސް ޓްރެކް ހުޅުވައިފި

 • ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ އިންޓަރ އޮފީސް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ގުރު ނަގައިފިި

 • ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އާއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން އިމާމުންނާއި ޚަޠީބުން ތާޒާކުރުމަށް ވޯކްޝޮޕެއް ފަށައިފި

 • ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބާއްވާ ރަންނާ އެވޯޑް 2018 ހަފްލާ ބާއްވައިފި

 • "ރަންނާ އެވޯޑް 2018" އަށް ކުރިމަތިލާ ފަހު ތާރީޚް ލަސްކޮށްފި

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

އެންމެ ފަހުގެ އިޢުލާންތައް

 • ކައުންސިލްގެ ތަސައްވަރު
 • ކައުންސިލްގެ މިޝަން
ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމާއެކު، ހޭލުންތެރި ކަމަށްކަމޭހިތާ ރައްޔިތުންގެ ކުރިއެރުމާއި ލާބަޔަށް އެމީހުންނާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާ، ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ރޮގުން ކުރިއެރުން ލިބިފައިވާ ޚިދުމަތްތެރި ފަންނީ މުވައްޒަފުންތަކެއް ހިމެނޭ ނަމޫނާ އިދާރާއަކަށްވުން.
އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމާއެކު ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޭނުންކޮށްގެން ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު އަވަސްވެ ރަގަޅުވުމާއެކު، އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ މަގުގައި ކުރިޔަށް ދިއުމަށް މަގު ފަހިވެފައިވުން

ފޮޓޯ ގެލެރީ

lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit
lorem ipsum dolor sit